News & Activities 2016

“รับประกาศนียบัตร
วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ”

           บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) รับประกาศนียบัตรวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559