News & Activities 2017

"ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560"

            บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560