News & Activities 2017

"บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ถังดักไขมัน "

            บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม โดยคุณบุญชัย เชียรเจริญธนกิจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน ได้จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ถังดักไขมัน ให้กับชุมชนมาบยางพร และนักเรียนโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้จริง และได้สนับสนุน สร้างโรงเรือนปลูกผักให้กับโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560