News & Activities 2018

"ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561"

            บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561